KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)


Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasını teşkil eden işbu metin ile, Lokum Oyun Yayıncılık Ve Pazarlama A. Ş. (“Şirket”, “Biz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Lokum Oyun Yayıncılık Ve Pazarlama A. Ş., veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermektedir. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmasına ve açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz.

  1. Verilerin Ne Şekilde Elde Edildiği

Sizin hakkınızda veri topladığımız iki kanal bulunmaktadır; birincisi, sizin bize sağladığınız bilgiler, ikincisi ise teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığıyla otomatik olarak elde edilen veya üçüncü kişilerden elde ettiğimiz bilgiler. Bu tarz bilgilerin toplanmasındaki ana amaç, müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için Platformların, Platform içerik ve Hizmetlerinin kalitesini korumak, Platformlar, içerik ve Hizmet kullanımınızı geliştirmek, meşru iş hedeflerimizi ve işimizi yapma yollarını geliştirmektir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Oyunu oynamak ve Platformlardaki topluluk forumlarında yer almak gibi belirli içerik veya Hizmetlerden faydalanmak için e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, ev adresiniz ve doğum tarihiniz bu bilgilere dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli bilgileri sizden toplayabiliriz. Ayrıca, eğer ücret karşılığında sunduğumuz Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü taraf ödeme servis sağlayıcısının kredi kartı ile alakalı bilgiler gibi ek bilgileri bize vermesi gerekmektedir. Kredi kartı işlemleri bankaların sağladığı güvenli sayfalarda gerçekleşmektedir ve tarafımızdan kredi kartı bilgileri saklanmamaktadır.
Bunun dışında, zaman zaman dâhili şirket birimleri ve/veya harici üçüncü kişiler ile bir veya birden fazla iş alanında satın alma, hisse devri, işbirliği, tasfiye ve/veya birleşme faaliyetlerinde bulunabiliriz. Bu gibi durumlarda, yasada aksi yönde bir yasak yoksa kişisel veri havuzu ticari işin bir parçası olarak görülür. Eğer Şirketimizi üçüncü kişilere devreder ya da tasfiye edersek ve bizim tarafımızdan toplanan kişisel verileri, alıcı/satıcı tarafa devredilen varlıklar kapsamında ilgili üçüncü kişiye aktarabiliriz.
Kişisel bilgileriniz ayrıca,

amacıyla işlenebilir.

  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişiler olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebiniz, niteliğine göre, en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen, yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak bize iletin. Bu çerçevede, buradaki haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine göndermelisiniz:

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezenler İş Merkezi B blok Kat :11 - Gayrettepe
E-posta: [email protected]

İşbu Aydınlatma Metni, 02.08.2019 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılması durumunda, Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecek ve www.zulamobile.com  adresinde belirtilen platformlarda yayınlanacaktır.